top of page

Privacy Verklaring            

Ref.: Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27-04-2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

De FBA-BFL vzw en AOPA Belgium hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze Privacyverklaring willen we duidelijke informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVMV vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook gekend als 'GDPR'.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,  deze doelen en type                      persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·         de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de

          doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw

          persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

          waarvoor ze zijn verstrekt;

·         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

          Als AOPA Belgium & FBA-BFL vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het               doornemen van onze privacy verklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit

         via onze contact pagina.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door FBA-BFL vzw / AOPA Belgium verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

·         om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van AOPA Belgium en IAOPA;

·         om nieuwsbrieven en gebruikelijke informatie te versturen ten behoeve van de luchtvaart & de luchtsportbeoefening;

·         om een lidmaatschapskaart die tegelijk een  CREWCARD is te kunnen aanmaken.

FBA-BFL vzw / AOPA Belgium is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contact pagina.

Welke gegevens verwerken wij?

Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

·         persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en rijksregisternummer;

·         persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

·         alle noodzakelijke gegevens in verband met de te volgen/gevolgde opleidingen;

·         alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de deelname aan een uitstap of event georganiseerd door

         FBA-BFL vzw / AOPA Belgium.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

In het kader van de samenwerking met de volgende organisaties, kunnen wij persoonsgegevens delen voor het realiseren van onze opdrachten :

·         FOD Mobiliteit – Directoraat-generaal Luchtvaart

·         Sport Vlaanderen

·         Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw,

·         Belgische Federatie Luchtvaart vzw,

·         Fédération Aéronautique Internationale

·         IAOPA USA en IAOPA Europe

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij aan de FAI, gevestigd in Lausanne, Zwitserland of aan IAOPA USA – 421 Aviation Way Frederick, MD (Maryland), 21701. -

Europe Communication Office, Sadelmagervej, 30 - 32 DK - 7100 Vejle Denmark

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Bewaartermijn

FBA-BFL vzw / AOPA Belgium bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Het sportief curriculum van de leden blijft bewaard zodat deze gegevens beschikbaar blijven wanneer een beoefenaar na een onderbreking opnieuw lid wordt tenzij uitdrukkelijk om vernietiging wordt gevraagd bij definitief beëindigen van uw aansluiting.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de ontvangen persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

·         Alle personen die namens FBA-BFL vzw / AOPA Belgium van uw gegevens kennis kunnen nemen,

         zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

          technische incidenten;

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·         Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Uw gegevens zijn ten allen tijde door u te raadplegen een aan te passen in het ledengedeelte van de website van AOPA Belgium. Als AOPA Belgium lid hebt u hiervoor een login en paswoord gekregen bij het afsluiten van uw lidmaatschap. Hiermee kunt u steeds aanmelden en uw gegevens bekijken en aanpassen.

U kunt bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)door ons of door een verwerkers. Dit betekent dan evenwel de beëindiging van uw aansluiting bij onze organisatie.

Als niet AOPA Belgium lid heeft u recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt ook contact met ons kan opnemen via onze contact pagina. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacy verklaring

FBA-BFL vzw / AOPA Belgium kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018.

330426_edited.png
avion-ancien-dessine-main_53876-4929_edited.png
Privacy
bottom of page