top of page
binnenkant van het vliegtuig

Over ons

Fédération Belge d’Aviation –

Belgische Federatie voor Luchtvaart  (FBA – BFL)  

behartigt de belangen van de recreatieve motorluchtvaart  voor vliegclubs en piloten op Belgisch en internationaal niveau sedert 13 mei 1931.

Onze missie

Vanaf haar oprichting in 1931 loopt er een rode draad doorheen de doelstellingen van de vereniging:
* het bundelen van de inspanningen/krachten van de verschillende luchtvaartgroepen voor toerisme;
* het spreken met de overheid voor deze luchtvaartgroepen voor toerisme;
* het oprichten en ontwikkelen van luchtvaartgroepen voor toerisme;
* het toewijzen van materiaal en fondsen volgens de noden;
* handelen in alle omstandigheden wanneer dit wenselijk zou zijn.

Op 21 oktober 1970 klinken de doelstelling wat anders maar een goede lezer zal wel opmerken dat in wezen deze doelstelling niet fundamenteel verschillen van de vorige. De doelstelling werden wat uitgebreider en cryptischer omschreven. Bij de aanpassing van de statuten op 7 december 2004 als gevolg van de vzw-wetswijzigingen van 2002, worden de doelstellingen van 21 oktober 1970 volledig en identiek overgenomen, hetzelfde fenomeen herhaalt zich met de statutenaanpassing tijdens de bijzondere algemene vergadering van 2016 op 18 mei:


* ten overstaan van iedere instantie of overheid, hetzij publieke of private, de gewettigde belangen te coördineren, te vertegenwoordigen en te verdedigen van elke eigenaar of bezitter van een met stuwkracht aangedreven tuig dat wordt gebruikt of worden gebruikt, op welke wijze ook, tot de luchtvaartnavigatie of tot luchtsportactiviteiten;


* de stichting en de ontwikkeling te bevorderen van iedere activiteit die fundamenteel in overeenstemming is met de hierboven opgesomde principes en die uitgaat hetzij van particulieren, hetzij van organismen, verenigingen, groeperingen, publieke of private rechtspersonen;


* de kredieten, subsidies, giften, legaten of in het algemeen iedere materiële of morele hulp of voordeel die haar uit om het even welke oorzaak zou toekomen, oordeelkundig en billijk te verdelen tussen haar leden, naar hun noodwendigheid en met het oog op hun sportieve activiteiten;


* elk materiaal, dat te harer beschikking zou worden gesteld, toe te bedelen, te beheren of in beheer te geven;
* in iedere omstandigheid, in het belang van haar leden op te treden, daar waar een tussenkomst van harentwege wenselijk zou zijn.

 

De nieuwe wet van de vennootschappen en de verenigingen noodzaakt zowat alle vennootschappen en verenigingen hun statuten aan te passen. Voor onze federatie een geschikt moment om haar doelstellingen en voorwerp te herschrijven:

a. Het vormen van een koepelvereniging voor de luchtvaart, in het bijzonder de recreatieve luchtvaart van federaties/verenigingen met zetel in de verschillende Gewesten van België.


b. Ten overstaan van iedere instantie of overheid, publiek of privaat, de gewettigde belangen te coördineren, te vertegenwoordigen en te verdedigen van elke eigenaar of gebruiker van motorvliegtuigen, helikopters, gyrocopters, enz. dat wordt aangewend of kan worden aangewend, op welke wijze ook, tot luchtvaartnavigatie, recreatieve- of luchtsportactiviteiten;


c. De stichting en de ontwikkeling te bevorderen van iedere activiteit die fundamenteel in overeenstemming is met de hierboven genoemde principes en die uitgaat van particulieren, organismen, verenigingen, groeperingen, publieke of private rechtspersonen;


d. In elke omstandigheid, in het belang van haar leden op te treden, daar waar een tussenkomst van harentwege wenselijk zou zijn.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen zal verwezenlijken,
zijn onder meer:

a. Werkgroepen oprichten om de belangen te behartigen voor haar leden bij de nationale ministeries, autoriteiten en nationale administraties, internationale organisaties, enz. die van belang zijn voor de luchtvaart;


b. Lid worden bij deze nationale en of internationale organisaties die een meerwaarde betekenen voor de belangenbehartiging van de leden van FBA-BFL, in het bijzonder de belangen van de luchtvaart;


c. De kredieten, subsidies, giften, legaten of in het algemeen iedere materiële of morele hulp of voordeel die haar om het even welke reden zou toekomen, oordeelkundig en billijk te verdelen tussen haar leden, naar hun noodwendigheden en met het oog op hun sportieve activiteiten;


d. Elk materiaal dat ter hare beschikking zou worden gesteld, toe te bedelen, te beheren of in beheer te geven;


e. Het organiseren van luchtvaart -evenementen, -excursies, -beurzen, -musea, -sportwedstrijden. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bij- dragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

vintage-vliegtuig-illustratie-op-witte-achtergrond-element-voor-logo-label-embleem-teken-i
Retro-vliegtuig

Onze visie

vintage-vliegtuig-

* Alle Belgische vliegclubs vzw’s blijven verenigen in de nationale federatie. Bijkomend mogen commerciële vliegscholen & luchtvaart bedrijven aansluiten in overeenstemming met de statuten;


* Uitbouwen en onderhouden van relaties met internationale luchtvaart -organisaties, -overheden, -verenigingen, -bedrijven. M.a.w. gezegd, luchtvaartbelangen van/voor België vertegenwoordigen waar en indien nodig;


* FBA-BFL zal een organisatorisch administratief centrum zijn voor het beheer van de nationale (federale) dossiers in het belang van de lichte luchtvaart, de motorluchtvaart, de piloten, de vliegclubs en de verschillende luchtvaartfederaties/verenigingen indien nodig. Een opsomming zonder dat deze volledig

of beperkend zou zijn:
- dossiers bij het federaal ministerie van mobiliteit,
- dossiers bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV),
- dossiers in verband met federale wetgeving;


* Toekomstvisies behandelen voor de recreatieve luchtvaart;
* Gelijkwaardigheid promoten van alle types motorvliegtuigen, in het bijzonder de recreatieve motorvliegtuigen;
* Informatie bezorgen/opzoeken voor onze leden verenigingen;
* Duurzaamheid in de luchtvaart ter harte nemen;
* Specifieke vragen van piloten ter harte nemen;
* Indien nodig, federale luchtvaart dossiers met alle luchtsportfederaties bespreken via een taskforce lichte luchtvaart;
* FBA-BFL zal internationaal optreden voor alle Belgische vliegclubs & luchtvaartliefhebbers. Hiervoor zal FBA-BFL lidmaatschap aangaan met internationale luchtvaart bedrijven en/of verveningen en/of overheden en diensten. Een opsomming zonder dat deze volledig of beperkend zou zijn:
- lidmaatschap bij AOPA USA en AOPA Europa.

Vliegtuig
Onze missie
Onze visie
old-plane-propeller-2210x1473.jpg
vliegtuigje

Geschiedenis

We schrijven 13 mei 1931, te lezen in de bijlage aan het staatsblad van 6 juni 1931. Een graaf, twee burggraven, een baron, een advocaat en zes industriëlen richten de ‘ Fédération des Clubs Belges d’Aviation de Tourisme’ op. De raad van bestuur bestaat uit deze 11 heren waarvan Graaf Arnold de Looz Corswarem uit Brussel als eerste voorzitter wordt benoemd.


Voorlopig is het nog opzoeken welke Clubs Belges deel uit maakten van deze federatie en wat juist bedoeld werd met de term ‘Tourisme’. Gelet op het tijdstip van de oprichting, midden het interbellum en goed 2 jaar na de grote beurscrash van 24 oktober 1929 (Pas in 1954 waren de aandelenkoersen weer op het niveau van voor de crash), mogen we redelijkerwijs veronderstellen dat vliegen en lid worden van een Club Belge en de federatie eerder een privilege was dan louter een aanvraag doen voor lidmaatschap door Jan met de pet.

De tweede door ons gekende publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 1953 vermeldt 9 bestuurders waarvan Freddy Van Gheluwe uit Mariakerke-Gent de voorzitter was. Opvallend is dat geen enkele van de 11 oprichters in 1931 als bestuurder in 1953 nog actief is. Een eerste naamswijziging van de federatie die voortaan luistert naar de naam ‘ Fédération des Clubs Belges d’Aviation’ doet zich voor op de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 1955.


Ondertussen belanden we in het jaar 1970, Freddy Van Gheluwe is nog steeds voorzitter, waarbij tijdens een buitengewone algemene vergadering op 21 oktober de statuten worden herschreven en deze statuten voor het eerst ook in het Nederlands gepubliceerd worden in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van 25 februari 1971. De doelstellingen worden uitgebreider geformuleerd doch echte fundamentele wijzigingen van de oorspronkelijke doelstellingen kunnen we niet vaststellen.


We maken een nieuwe sprong in de tijd doch niet vooraleer te zeggen dat met de federalisering van België door een aantal staatshervormingen die begon in 1970 en verder liep tot 1993 met een 4 de staatshervorming (Sint-Michielsakkoord), België formeel een federale staat wordt in 1993 en worden de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten uitgebreid. Met de 5 de en 6 de staatshervormingen worden deze bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten nogmaals verder uitgebreid met enkele belangrijke gevolgen die de werking van de federatie zullen wijzigen.


Tijdens de statutaire algemene vergadering van 22 maart 1994 wordt de naam van de federatie opnieuw gewijzigd, dit keer in een dubbel naam: Fédération Belge d’Aviation (F.B.A.) – Belgische Federatie voor Luchtvaart (B.F.L.). Voorzitter is ondertussen Victor Wieme uit Brussel maar op 16 juni 1994 tijdens de beheerraad stelt hij zijn functie van voorzitter ter beschikking en wordt Victor opgevolgd door Camille Goossens uit Halle.


Gezien de vzw-wetgeving wijzigt op 2 mei 2002, wordt door de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2004 de statuten van de federatie hieraan aangepast. Tijdens de statutaire algemene vergadering van 20 april 2011 krijgt de federatie een nieuwe bestuurder, de rechtspersoon ‘Vereniging Vlaamse MotorVliegclubs vzw (VVMV)’ vertegenwoordigd door Marc Ghys. Dit betekent niets meer of minder dan een trendbreuk met het verleden van FBA-BFL. Op dat ogenblik bestaat VVMV nog maar 1 jaar (Opgericht op 27 maart 2010.) en behartigt VVMV de motorluchtvaartbelangen van 16 Vlaamse vzw motorvliegclubs. Tijdens de raad van bestuur op 28 maart 2013 neemt Camille ontslag als voorzitter en wordt Marc Ghys uit Wiekevorst voorzitter van de federatie. Camille Goossens wordt unaniem door de raad van bestuur als erevoorzitter benoemd.


Vanaf de aanvang van het voorzitterschip van Marc worden stap voor stap een aantal beslissingen en voorbereidingen genomen tot reorganisaties:
* Voor het eerst in de geschiedenis van FBA-BFL worden zowat alle motorvliegclubs asbl/vzw van België lid van deze federatie.


* VVMV wordt lid op 1 januari 2012 van de door de Vlaamse regering erkende en gesubsidieerde sportieve vrijetijdsorganisatie VCL vzw. (Vlaamse Cluster van Luchtsporten)


* Nadat KBAC (Koninklijke Belgische Aeroclub) het lidgeld voor FBA-BFL jaar na jaar verhoogt tot meer dan 9 000 euro wordt beslist om voorlopig geen lidmaatschap bij KBAC aan te houden.


* Op 5 maart 2017 beslissen de Waalse motorvliegclubs FFACM asbl (Fédération Francophone des aéroclubs moteur) op te richten. Hierdoor wordt de organisatie van de verenigingsstructuur van motorvliegclubs volledig in overeenstemming gemaakt met de verschillende staatshervormingen van België. Cultuur waaronder sport behoort, valt onder de bevoegdheden van de gemeenschappen en niet langer van de federale regering. Tot op heden is het FFACM niet gelukt om de erkenning te bekomen bij ADEPS, de sporttegenhanger van Sport Vlaanderen.


* Op 01 januari 2020 wordt de nieuwe wet van de vennootschappen en verenigingen van kracht. In 2021 wordt gewerkt aan de aanpassing van de statuten FBA-BFL. Het ontwerp van deze aanpassingen van de statuten, inclusief een intern reglement worden door het bestuursorgaan van 22 februari 2022 worden goedgekeurd ter voorlegging aan de algemene vergadering.


* FBA-BFL wordt vanaf 2020 volwaardig lid van AOPA, zowel in de USA als in Europa. Het vervangt de ter ziele gegane vzw AOPA-Belgium, die nooit lid is geweest van AOPA USA noch van AOPA Europa.


* Naar aanleiding van de COVID-19 / corona-crisis nemen Marc Ghys en met Paul Windey van de BULMF samen het initiatief om een TFLL (Taskforce Lichte Luchtvaart) op te richten met ALLE lichte luchtvaart / luchtsport vertegenwoordigers. Deze taskforce wordt actief indien zich problemen / incidenten of wat dan ook zich voordoen die betrekking hebben op de activiteiten van alle lichte luchtvaart liefhebbers. Een tweede actiepunt van de TFLL is de taks op de inscheping van een luchtvaartuig van 31 maart 2022 waarbij in sommige situaties aan de passagiers die meereizen met luchtsporters een taks wordt gevraagd door de regering. 

 

De geesten worden steeds verder gerijpt en vanaf 2022-2023 zal dit een aantal grote wijzigingen betekenen voor de toekomstige werking van FBA-BFL.:
* FBA-BFL wordt de administratief beheerder van enkele nationale dossiers binnen de lichte luchtvaart. Het betreft hier de dossiers binnen DGLV-DGTA en binnen het federaal ministerie van mobiliteit. 
Tevens zal FBA-BFL internationaal de lichte luchtvaart vertegenwoordigen.
De verschillende taken zullen door vliegclubs van de leden worden uitgevoerd. 


* FBA-BFL zal AOPA-Belgium vertegenwoordigen internationaal. Een AOPA lidmaatschap crew-card zal vanaf 2022 vrijblijvend te koop worden aangeboden.


* Verder zal FBA-BFL  lid worden  indien nuttig van waardevolle internationale organisaties of verenigingen.

Bronnen:
- Belgische staatsblad.
- Verslagen van algemene vergaderingen en raden van bestuur (bestuursorganen), FBA-BFL, VVMV, FFACM en VCL.

Geschiedenis
bottom of page